Hoşgeldiniz: Damlalar.Net -Her Damlada Bir Nefes!
HomeYour AccountDownloadsForumsSubmit NewsTopicsTop 10
Hoşgeldin Misafir |  Kayıt Ol |  Giriş |
 İslami Forumları
     İslami Site
     Dini Site
     Forumlar
     Hesabınız
     Mesajlarınız
     Videolar
 Genel Bilgiler
     İslam Tarihi
     İlmihal Bilgileri
     Elif-ba
     Kur'an Meali
     Kur'an Tefsir
     Kur'an Mucizeleri
     Kur'an ve Bilim
     Kur'anı Anlatan Ayetler
     Dua İle İlgili Ayetler
     Hadis Deryası
     Peygamber Efendimiz
     Efendimiz'in Hanımları
     Dualar
     Mezhep Nedir?
     İtikadi Mezhepler
     Fıkhi Mezhepler
     Sahabelerin Hayatı
     Evliyaların Hayatı
     Kıyamet Alametleri
     Mesneviden Hikayeler
     Dini Hikayeler
     Dini Sözlük
     İslam Ansiklopedisi
     Fıkıh Ansiklopedisi
     Aile Ansiklopedisi
     Rüya Tabirleri
     Dini Terimler
     İsimler Sözlüğü
     Erkek Çocuk İsimleri
     Kız Çocuk İsimleri
     Şifalı Bitkiler
     Kıyamet Günü
     Bilgisayar
 Site Genel
     Haber Gönder
     Haber Arşivi
     En İyiler
     Üye Hesabı
     Üye Günlüğü
     Üye Listesi
     Dost Siteler
     Tavsiye Edin
     İletişim

Fikih Ansiklopedisi
· GAYRİ MÜSLİMLE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

· HOROZLARI, YA DA DİĞER HAYVANLARI DÖVÜŞTÜRME CAİZ MİDİR?

· SEFERİLİK

· NAMAZLIK ÜZERİNDE BİR AYET-İ KERİME VEYA ALLAH'IN İSMİ YAZILI BULUNSA ÜZERİNE OTURMAK VEYA NAMAZ KILMAK CAİZ MİDİR?

· MUHSAN(EVLİ ERKEK)

· YAĞMUR DUASI (İSTİSKA)

· MÜSLÜMAN OLMAYAN BIR KARI-KOCA MÜSLÜMAN OLURLARSA ONLAR IÇIN YENI BIR NIKAH GEREKIR MI?

· KUR'AN-I KERİM'DE ADI GEÇEN VE HALK ARASIDA ÇOKÇA SÖZÜ EDILEN HACC EL-EKBER NE DEMEKTİR?


[Tüm Veriler]

Toplam 1435 Konu

TALMUD


Yahudilerin
dînî kanunlarını tefsir eden ve bu kanunlara göre ortaya çıkabilecek yeni problemlerine çözüm
getiren en önemli derleme kitap.

İbranca "Lilmod" (Öğrenmek, öğretmek) kökünden
alınmış bir kelimedir ve kaideler, esaslar toplamı anlamına gelir. Kelimenin İbranca-Aramca
karışımı olduğunu söyleyen dilciler de vardır.

Yahudiler nazarında Kitab-ı Mukaddes'ten
sonra en önemli yeri işgal eden Talmud iki kasımdır: 1. Mişna (Daha çok şifahî dînî gelenekleri
ihtiva eder), 2. Gemara (bir nevi Mişna'nın tefsiridir). Genellikle dinler tarihçileri her iki yorumun
M.S. II. yy da yaşamış olan Yuda Hanasi adındaki bir haham tarafından yazıldığı
görüşündedirler. Talmud'a inanmayan, gerçek anlamda bir Yahudi sayılmaz. Nitekim Karaim ve
Habeşistan Yahudileri yalnız Tevrat'a inandıkları için hakiki Yahudilikten uzak tutulmuşlardır. Bir
başka açıdan Talmud, 1. Filistin (Kudüs) Talmudu, 2. Bâbil Talmudu olmak üzere yine iki
noktadan ele alınabilir. (L. Ma'luf, el-Müncid, s. 113). Kudüs Talmudu, Bâbil Talmudu'ndan
daha önemli ve önceliklidir.

Yahudiliğin mukaddes kitabı Tevrat (Tora) bir takım
değişikliklere uğramasına rağmen, yazılı bir metin halinde günümüze kadar gelebilmiştir. Bu yazılı
Tevrat'ın anlaşılmasında zorluk çekilen veya çözülemeyen problemlerin hallinde Talmud'un
kıyas ve yorumlarından yararlanılır. Yeniden bir Tevrat gelmeyeceğine göre, zamanın değişen
şartlarında, Yahudi toplumunun ortaya çıkan problemlerine kim, hangi otorite çözüm
getirecektir? Yahudi toplumu, Tevrat ve Hz. Musa'nın uygulamalarında cevapsız kalan
problemlerini Talmud'la çözmeye çalışmaktadır. Tesbit edilebildiğine göre Talmud M. Ö.
200'den M. S. 500'e kadar Yahudiliğin hikmet, gelenek ve problemleri üzerinde, din
adamlarınca (haham) yapılan tartışmalar sonucu vücut bulmuştur. Ancak Talmud'un, Tevrat
emirlerinin uygulanmasıyla ilgili bütün ayrıntıları ihtiva ettiğini söylemek mümkün değildir. (O.
Hançerlioğlu, İnanç Sözlüğü İstanbul. 1975, s. 609). Daha geniş anlamda Talmud, Mişna ve
Gemara'ya yapılan yorum ve ilâvelerin genel adı olmuştur. Bu bakımdan dinler tarihçilerinden
bazılarına göre Talmud'u, sırf Tevrat yorumu olarak değerlendirmek doğru değildir (Ş. Tan.
Yahudileri Tanıyalım, İstanbul, 1968, s. 79).

Romalı Titus ordularının (M.S 70) Beyt Na
Miktaş (Mâbed, Mukaddes Ev)'i tahrip etmeleri ve Yahudilerin, dünyanın değişik birçok
bölgelerine dağılmalarından sonra şifahî geleneğin kaybolarak unutulmasını önlemek için
Mişna'nın derlemesi gerekiyordu. İşte bu önemli işi haham Rav Akiba üstlendi. Daha sonra
onun öğrencisi Meir, Mişna'yı daha sabit ve anlaşılır hale getirerek sadeleştirdi. Yeni bir haham
olan Yehuda Ha-Naşi ise, Mişna'ya kesin ve son şeklini verdi. (M.S 200). Ancak bu işlem,
daha sonraki nesillerin Mişna'ya ilâveler ve açıklamalar yapmadığı anlamına gelmez. Mişna'nın
matbu ilk nüshası Venedik (1492)'de yayımlandı. (Zaferullah İslam Han, Yahudilikte Talmud'un
Mevkii, çev. M. Aydın, İstanbul, 1981, s. 43)

Bazı dinler tarihçileri Gemara'yı dar
anlamda Talmud olarak tanımlamayı tercih etmişlerdir.

Yahudi toplumu, şifahî
geleneklerinin kaybolmaması yolunda çok gayret sarfetmiştir. Nitekim M. 351 yılında
Ursicinus'un ağır baskılarına rağmen Yahudiler M.S.400 500 yılları arasında Talmud'un
derlenmesi için büyük caba harcamışlardır. Ancak bu Talmud, Kudüslü din bilginlerinden çok,
çevre illerin din bilginlerince derlenmiştir. Kudüs Talmudu'nun matbu ilk nüshası Venedik
(1523)'de yapılmıştır, takriben 750.000 kelimeyi ihtiva etmektedir.

Bâbil Talmudu'nun
derlenerek yazılmaya başlanması 500-600 yıllarına rastlar. Bu Talmud'un esasını, Yehuda
Ha-Naşi'nin hazırladığı Mişna ile, Rav Abba Areka'nın yaptığı şerhler oluşturmuştur. Bâbil
Talmudu'nun bazı metinleri 1484'de basıldıysa da, tam metin Venedik (1523)'de yayımlanmıştır
ve takriben 2.500.000 kelimeden mürekkeptir. Kudüs Talmudu'nun M.Ö 15'i, Bâbil
Talmudu'nun da M.Ö 30'unu hikâye ve kıssalar teşkil eder. Haga adı verilen bu hikâyeler
Yahudi okullarında ders gibi okutulur. Denebilir ki, Yahudi edebiyatının M.Ö. III. y.yıl ile M.S.V.
y.yılları arasındaki döneminde Talmud'un büyük rolü olmuştur.

Yahudiler Tevrat kadar
Talmud'a da hürmet ederler. Talmud'un ilkeleri değiştirilemez ve tartışılamaz. Ancak bazı
uygulamalarda bölgesel farklar gözetilse de, Talmud'un ihtiva ettiği esas hükümler bütün
Yahudileri şâmildir. Yahudi cemaati kuvvetini, millî ve dînî bayramlara saygı kadar, Talmud'a
da aşırı bir şekilde bağlılığından almaktadır.

Osman CİLACI
[ Geri Dön ]

Şamil İslam Ansiklopedisi

Veri Tabanını Hazırlayan © Gönderen: Damlalar.Net -Her Damlada Bir Nefes! - (793 okuma)
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.10 Saniye
[ Uluyol.Net - İslam tarihi - Kur'an Meali - Hz.Muhammed - Hadisler - Sahabeler - Evliyaların Hayatı - İlmihal - Uluyol.Com - Islami Portal - İslami Forum - Rüya Tabiri - Şifalı Bitkiler ]
Uluyol.Net - Aydınlığa Giden Yol İslami ve Temiz İçerikli Siteler Listesi islami site dini site islamiyet İslam & İslamiyet - Kevser.Org - İslami Portalınız! İslami Site islami siteler listesi islam - islamiyet - islami site - dini site